Polityka Prywatności

Artykuł 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobowiązuje nas do wykonywania obowiązku informacyjnego względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza Polityka uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisu PIEKARNIA EPI (dalej również „Serwis”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością firmy PIEKARNIA "EPI" S.C. EDWARD STAWIARSKI, PAWEŁ STAWIARSKI.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest PIEKARNIA "EPI" S.C. EDWARD STAWIARSKI, PAWEŁ STAWIARSKI, adres: ul. Piłsudskiego 161, 33-340 Stary Sącz, NIP: 7340012862, REGON: 004409938, adres e-mail: kontakt@piekarnia-epi.pl.

zwana dalej również „Administratorem”.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji PIEKARNIA "EPI" S.C. EDWARD STAWIARSKI, PAWEŁ STAWIARSKI, ul. Piłsudskiego 161, 33-340 Stary Sącz lub pod adresem e-mailowym: kontakt@piekarnia-epi.pl.


 1. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

1. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, a także odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Serwisu oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie oraz w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcia umowy, skontaktowania z Administratorem oraz złożenia reklamacji.  

4. Serwis dla prawidłowego działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka plików cookies”.


 1. CZYM SĄ DANE OSOBOWE ORAZ CO STANOWI ICH PRZETWARZANIE?

1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na  danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - DEFINICJA

1. Jako przetwarzanie danych należy rozumieć każdą czynność (operację) na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

2. Do operacji przetwarzania danych zalicza się m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.


 1. CELE PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Aby umożliwić Państwu użytkowanie Serwisu, Państwa dane osobowe są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z kontaktem przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć z nami umowę, podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

 1. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są Państwa dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony oraz dane dotyczące aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

W ramach Serwisu wykorzystujemy narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).

Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z Serwisu mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2). Poza Stroną Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

 1. Obsługa reklamacji związanych z zawartą umową

Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane osobowe podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są przez nas wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;

 1. Obsługa reklamacji dotyczących działania Serwisu

Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dbałość o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu oraz o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celu obsługi zgłoszenia przetwarzamy dane podane przez Państwa w jego treści (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.  

 1. Prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi utrzymujemy kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

Elementem naszej relacji z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od nas informacje handlowe.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu podejmujemy ponadto działania marketingowe, które nie wymagają Państwa zgody, w szczególności tworzymy i utrzymujemy bazy klientów oraz prowadzimy inne aktywności promujące naszą działalność;

 1. Wysyłanie Newslettera

Za Państwa zgodą wysyłamy na podany przez Państwa adres e-mail aktualne oferty. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prezentowania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać mailing lub newsletter; 

 1. Administrowanie profilem Administratora na portalach Facebook i Instagram

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w przypadku jakiejkolwiek Państwa aktywności na naszych profilach na portalach Facebook lub Instagram (w tym polubienia profilu, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.). 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portali danych dotyczących aktywności na profilu, zainteresowań, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu ofert marketingowych dotyczących naszych produktów i usług (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), jak również Państwa zgoda wynikająca z aktywności na naszych profilach na portalach Facebook lub Instagram (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem portali możemy otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze, proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów.

Państwa aktywność na naszych profilach na portalach Facebook lub Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mamy wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie możemy zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z naszym profilem na portalach Facebook lub Instagram, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować nasz profil.

Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Dostawcą portali Facebook i Instagram jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025. 

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

 1. Wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków 

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

 1. Rekrutacja

Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez nas procesie rekrutacji, w  zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, przetwarzamy dane, w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;

 1. Cele archiwalne i dowodowe

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami. 

3). Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO). 


 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

1. Dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

2. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej; 

3. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

4. Dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;

5. Dane przetwarzane w celu umożliwienia przesyłania Newslettera - przez okres niezbędny do przesyłania Newslettera, do czasu Państwa rezygnacji lub zaprzestania wysyłania przez nas tego rodzaju wiadomości;

6. Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;

7. Dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalu Facebook i Instagram - do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia naszego profilu oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu Facebook lub Instagram albo usunięcia naszych profili z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu

8. Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;

9. Dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres:

   1) Trwania rekrutacji na  stanowisko określone w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;

         2) Cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

     3) Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, możemy przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);

10. Dane przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej. 


 1. Z JAKICH ŹRÓDEŁ POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Pozyskujemy dane osobowe z różnych źródeł, w zależności od podmiotu danych i celu przetwarzania:

 1. Dane użytkowników Serwisu

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkowników, na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego, a także w trakcie wykonywania usług drogą elektroniczną;

 1. Dane innych osób przekazane w toku prowadzonej korespondencji 

Może otrzymać Państwa dane osobowe od innych podmiotów, z którymi komunikujemy się w związku ze świadczonymi usługami w ramach prowadzonej działalności, przede wszystkim w korespondencji otrzymanej od innego klienta lub kontrahenta. W przypadku, gdy uzyskujemy Państwa dane od innych podmiotów, dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli zakres otrzymanych przez nas danych osobowych należących do Państwa będzie wykraczał poza wskazane wyżej kategorie danych, niezwłocznie poinformujemy o tym Państwa, przekazując stosowną klauzulę informacyjną.

 1. Dane adresatów działań marketingowych

Możemy otrzymać od Państwa dane w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 

 1. Pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej możemy pozyskiwać informacje ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych opublikowanych na stronach internetowych, w tym w ogólnodostępnych ewidencjach, rejestrach i bazach, w tym CEIDG, KRS, bazie REGON, rejestru VAT, etc. W tym zakresie możemy przetwarzać dane w postaci imienia i nazwiska, danych adresowych, numerów identyfikacyjnych, PESELu, ewentualnie innych danych znajdujących się w ogólnodostępnych źródłach.


 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1). Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia naszej działalności. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:

 1. upoważnieni  pracownicy Administratora,
 2. podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 3. osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej;
 4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;
 5. banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);
 6. podmioty pośredniczące w płatnościach elektronicznych;
 7. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe lub audytorskie;
 8. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi reklamowe i promocyjne;
 9. Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie,
 10. inne osoby odwiedzające nasz profil na portalach Facebook lub Instagram, którym są udostępniane Państwa dane osobowe, tj. wyłącznie imię lub pseudonim podany w związku z komentarzem zamieszczonym na ww. portalach;
 11. podmioty, wobec których jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2). Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego bądź krajowego.


 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.


 1. POZOSTAŁE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

1). RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 
 5. Prawo do przenoszenia danych.

2). Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając do nas wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3). Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza przepisy prawa.

4). Nie wszystkie uprawnienia, o  których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej. 

5). Może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych w Serwisie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając z Serwisu są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.

2. Możemy w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności. O zakresie i treści tych zmian zostaną Państwo powiadomieni w Serwisie.

Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania w serwisie internetowym PIEKARNIA EPI (zwana dalej jako „Serwis”).

 

    1. INFORMACJE OGÓLNE, DANE KONTAKTOWE

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest PIEKARNIA "EPI" S.C. EDWARD STAWIARSKI, PAWEŁ STAWIARSKI, adres: ul. Piłsudskiego 161, 33-340 Stary Sącz, NIP: 7340012862, REGON: 004409938, adres e-mail: kontakt@piekarnia-epi.pl,
zwana dalej również „Administratorem”.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji PIEKARNIA "EPI" S.C. EDWARD STAWIARSKI, PAWEŁ STAWIARSKI, adres: ul. Piłsudskiego 161, 33-340 Stary Sącz lub pod adresem e-mailowym kontakt@piekarnia-epi.pl.

 

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką podchodzimy do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. 

 

 1. DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES

1. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

2. Dokładamy wszelkiej staranności, aby używanie w Serwisie pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.

3. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie przy wykorzystaniu danego urządzenia jest Państwu wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu może zostać ograniczona.

 

 1. DO CZEGO SĄ UŻYWANE PLIKI COOKIES?

1. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w tym:

 1. rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Serwisu;
 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 3. dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Serwisu (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
 5. zapamiętywania historii odwiedzonych podstron w Serwisie, w celu rekomendacji treści;
 6. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych przez nas usług;
 7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 8. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; 
 9. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

2. Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika. 

 

 1. JAKIE PLIKI COOKIES SĄ UŻYWANE W SERWISIE ORAZ JAK DŁUG SĄ PRZECHOWYWANE?

1. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia plików cookies w Serwisie, wyróżniane są następujące rodzaje tych plików: 

 1. cookies własne – pliki cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem przez nas usług droga elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 2. cookies zewnętrzne – pliki cookies  zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem Serwisu. 

2. Biorąc pod uwagę okres przechowywania plików cookies, w Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje tych plików:

 1. cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają zatem podczas Państwa wizyty w Serwisie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności w Serwisie. 
 2. cookies trwałe – po odwiedzeniu Serwisu pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie Serwisu będzie dla Państwa łatwiejsze.


 1. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

 1. JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI, ABY ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES BĄDŹ CAŁKOWICIE JE ZABLOKOWAĆ?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

Klauzule informacyjne
© Copyright 2021 EPI S.C.